27.4.17

Δημοτικό Συμβούλιο 27 Απριλίου 2017ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017. 
ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων A΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017. 
ΘΕΜΑ 3ο: Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στον Εορτασμό του Αγίου Δονάτου, Πολιούχου της Πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, για το έτος 2017.
 ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπανών εορτών Σουλίου. Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Παππάς Παναγιώτης. 
ΘΕΜΑ 5ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρεώσεων δημοτικών τελών επί αιτήσεως δημότη. 
ΘΕΜΑ 6ο: Διαγραφή προσαυξήσεων τελών Ύδρευσης 
ΘΕΜΑ 7ο: Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης και πρόστιμο Κ.Ο.Κ. 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ έτους 2017.
 ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ΘΕΜΑ 11ο: Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γ.Ε.Λ Παραμυθιάς. 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2016 ( 5/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ). 
ΘΕΜΑ 13ο: Διατύπωση απόψεων για τη μελέτη με τίτλο: Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα και λήψη σχετικής απόφασης. 
ΘΕΜΑ 14ο: α) Χορήγηση 1 ης παράτασης & β)Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ. 
ΘΕΜΑ 15ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ». 
ΘΕΜΑ 16ο: Συμπλήρωση 252/2016 απόφασης Δ.Σ Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια: