26.1.17

Δημοτικό Συμβούλιο 25 Ιανουαρίου 2017Eγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, (Ο.Π.Δ), Δήμου Σουλίου, και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2017, και: 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση λύσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σουλίου, ανάληψη των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων της από το Δήμο Σουλίου και μεταφορά του προσωπικού της στο Δήμο Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και απόδοσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
ΘΕΜΑ 3ο: *Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό, για το έτος 2017. 
ΘΕΜΑ 4ο: *Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2017*. 
ΘΕΜΑ 5ο: *Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών/Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 παρ.11β και παρ. 11δ)*. 
ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών - υπηρεσιών των οχημάτων του Δήμου. 
ΘΕΜΑ 7ο : Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών με τίτλο: Καθαρισμός γραφείων (νέου και παλαιού Δημαρχείου). 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διενέργειας προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2017 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σουλίου σύμφωνα με την 4157/21-12- 2016 Πράξη ένταξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουλίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» του Ε.Π. «Ήπειρος». 
ΘΕΜΑ 10ο: Διαγραφή οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ 
ΘΕΜΑ 11ο: Γνωμοδότηση επί των προτεινόμενων παρατηρήσεων της μελέτης: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» 
ΘΕΜΑ 12ο : Παραλαβή μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: