24.11.16

Δημοτικό Συμβούλιο 23 Νοεμβρίου 2016


ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση τεχνικού προγράμματος, Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2017. 
ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου 
ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού 
ΘΕΜΑ 4ο : Καθορισμός ετήσιας επιχορήγησης Νομικών Προσώπων του Δήμου, για το έτος 2017. 
ΘΕΜΑ 5ο : Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στην πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) –Νέα Φάση ,με κωδικό ΟΠΣ 5002212». 
ΘΕΜΑ 6ο : Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στο πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα – Ιταλία . 
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων ,για το έτος 2017. 
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το έτος 2017. 
ΘΕΜΑ 9ο : Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών - υπηρεσιών των οχημάτων του Δήμου. 
ΘΕΜΑ 10ο : Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου Σουλίου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές αγροτικών προϊόντων. 
ΘΕΜΑ 11ο : Eπιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρεώσεων δημοτικών τελών επί αιτήσεως δημότη. 
ΘΕΜΑ 12ο : Eπιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρεώσεων δημοτικών τελών (α.- Επί αιτήσεων δημοτών, β.- Επί αυτεπάγγελτου ελέγχου υπηρεσίας). 
ΘΕΜΑ 13ο : Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ*. 
ΘΕΜΑ 14ο : Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 75 Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ*. 
ΘΕΜΑ 15ο : Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ–ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ» Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: * ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ *. 
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: * ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ *.
 ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: * ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ *. 
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: * ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΚΡΙΚΑΣ *. 
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: *ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ *. 
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: * ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ * του Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ* ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ. 
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ*. 
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: * ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ *. 
ΘΕΜΑ 25ο : Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*. 
ΘΕΜΑ 26ο : Παραλαβή μελέτης : *ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΟΥΛΙΟΥ*. 
ΘΕΜΑ 27ο : Παραλαβή μελέτης: *ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Δ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*. 
ΘΕΜΑ 28ο : Παραλαβή μελέτης: *ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ-ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*. 
ΘΕΜΑ 29ο : Επικαιροποίηση των μελετών :α) *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ* και β) *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΥΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*.

Δεν υπάρχουν σχόλια: