3.3.16

Δημοτικό Συμβούλιο 02 Μαρτίου 2016Διπλή συνεδρίαση:

Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, (Ο.Π.Δ),και:

ΘΕΜΑ 1ο: Kαταρχήν έγκριση σύναψης δανείου για «Κατασκευή συνδέσεων δικτύων αποχέτευσης Παραμυθιάς» 
ΘΕΜΑ 2ο: Kαταρχήν έγκριση σύναψης δανείου για «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου 
ΘΕΜΑ 3ο: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016. ΘΕΜΑ 4ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα. 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Εορταστικών εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου. 
ΘΕΜΑ 6ο: «Συνδιοργάνωση ημερίδας του Δήμου Σουλίου με το Τμήμα Βιομάζας του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)» 
ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση άδειας Ίδρυσης & λειτουργίας *ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ* στον κ. Μπόλωση Λουκά, στη Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου. 
ΘΕΜΑ 8ο: Καθορισμός θέσεων στάσιμου εμπορίου.- 
ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Παραμυθιάς α)επί υφιστάμενου δρόμου σύνδεσης της οδού Κων. Καραμανλή με κάτω Περιφερειακή Οδό, β) υφιστάμενου οδού επί Ο.Τ. 1 θέση « Αγίου Νικολάου».
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της αριθμ. 2/2016 απόφαση του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σουλίου, περί: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 και ψήφιση πίστωσης. 
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της αριθμ. 6/2016 απόφαση του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σουλίου, περί: Εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με σκοπό τη χρηματοδότηση της σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, μετά την τροποποίησή του με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 και την παράγραφο 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006 από το Δήμο Σουλίου για το οικ. Έτος 2016 με το ποσό των: 30.000,00 ΕΥΡΩ. 
ΘΕΜΑ 12ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου. 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής επί θεμάτων Κοιμητηρίων Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 15ο: Καταρχήν λήψη απόφασης για τη δημιουργία διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων. 
ΘΕΜΑ 16ο: Α) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & Β) Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου:*ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ * 
ΘΕΜΑ 17ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣΔ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ*. 
ΘΕΜΑ 18ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: *ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΧΟΪΚΑΣ* 
ΘΕΜΑ 19ο: Χορήγηση 4ης παράτασης του έργου: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ* 
ΘΕΜΑ 20ο: Α) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του έργου: *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ Τ.Κ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ» 
ΘΕΜΑ 21ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ Τ.Κ ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ* ΘΕΜΑ 22ο : Α] έγκριση μελέτης του έργου: *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ* Β] Διαδικασία επιλογής αναδόχου. 
ΘΕΜΑ 23ο: Αποδοχή ένταξης της πράξης : *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ-Τ.Κ ΧΟΪΚΑΣ-Τ.Κ ΓΛΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ* με κωδικό ΟΠΣ 50000185 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020». 
ΘΕΜΑ 24ο: Χορήγηση 1ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ –Τ.Κ ΧΟΪΚΑΣ-Τ.Κ ΓΛΥΚΗΣ 
ΘΕΜΑ 25ο: Χορήγηση 1ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 
ΘΕΜΑ 26ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: * ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: