30.1.14

Δημοτικό Συμβούλιο 27 Ιανουαρίου 2014ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης επί του αιτήματος την Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς  αριθμ. απόφασης 15/2012 περί: “Μετονομασία του Δήμου με την προσθήκη του ονόματος της Παραμυθιάς”

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, Ο.Π.Δ, Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Ένταξη πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ», τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου,  οικ. Έτους 2014

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης Παρεμβάσεις εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Σουλίου", με κωδικό ΜΙΣ 434212 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου,  οικ. Έτους 2014

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου,  οικ. Έτους 2014

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ στο πλαίσιο της πρόσκλησης  59/24-12-2013 της ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ και ορισμός υπευθύνου πράξης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης, αναλωσίμων εκτυπωτών – φαξ – φωτοτυπικών, φωτοτυπικό υλικό, φακέλων ύδρευσης και αντιγράφων (φωτοτυπίες) τοπογραφικών και λοιπών σχεδίων για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 8ο: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής οχημάτων.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων, υπηρεσιών και συγκρότηση επιτροπών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου, για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό, για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών του Δήμου, για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και απόδοσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ 15ο: Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου

ΘΕΜΑ 16ο: Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ* του Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 17ο: Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου Παραμυθιάς, έτους 2014

ΘΕΜΑ 18ο: Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων  Δήμου Σουλίου έτους 2014.

ΘΕΜΑ 19ο: Λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Ξηρολόφου.

ΘΕΜΑ 20ο: Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ.

ΘΕΜΑ 21ο: Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου:* Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Εκκλησίας Πέτρου & Παύλου Τ.Κ Καρβουναρίου*.

ΘΕΜΑ 22ο: Α] Έγκριση μελέτης προμήθειας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» έτους 2014.Β] Επιλογή τρόπου ανάθεσης

ΘΕΜΑ 23ο: Α] Έγκριση μελέτης έργου  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ». Β] Επιλογή τρόπου ανάθεσης

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της αριθμ. 3/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ* του Δήμου Σουλίου, περί: “Τροποποίηση Προϋπολογισμού, οικ. Έτους 2014.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης, Δήμου Σουλίου, οικ. Έτους 2014.
ΘΕΜΑ 26ο:    Επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για την πραγματοποίηση της Εκδρομής Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου & Γ΄ Τάξης Ε.Π.Α.Λ  Παραμυθιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: