10.3.13

Δημοτικό Συμβούλιο 24 Οκτωβρίου 2011
1. Απ΄ευθείας ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές διενέργειας του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων του Δήμου Σουλίου
2. Έκθεση εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού
3. Έγκριση Μελετών Δήμου
4. Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών