10.3.13

Δημοτικό Συμβούλιο 29 Οκτωβρίου 2012- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου
- Απ΄ ευθείας ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές διενέργειας του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων και του ισολογισμού του Δήμου
- Παράταση μισθώματος κτιρίου Νηπιαγωγείου Προδρομίου
- Παραχώρηση ακινήτου στην τοπική κοινότητα  Καλλιθέας στον Πολιτιστικό-Περιβαλλοντικό Σύλλογο Καλλιθέας
- Έγκριση  μελέτης και έγκριση ανάθεσης για συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Σουλίου σε τρίτους με πρόχειρο διαγωνισμό
- Έγκριση της απόφασης για «Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Σουλίου» με θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων
- Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών  πεζοδρομίου περασμένων οικονομικών ετών και επιστροφή ποσού από δικαίωμα παροχής ύδρευσης
- Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων  Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 
- Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου *ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΧΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ” ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
- Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου*ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Δ. ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ”ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
- Λήψη απόφασης περί αποδοχής της  αριθμ.587/23-3-12 απόφασης Προέδρου Δ.Σ. Της  Μ.Ο.Δ. Α.Ε. Περί ένταξης της πράξης*Τεχνική  βοήθεια του Δήμου Σουλίου Ν.Θεσπρωτίας* με κωδικό MIS 374630 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: